Polityka prywatności

Polityka Prywatności
Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających ze strony https://nexhost.pl

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NEXHOST SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu, Kopanina 54/56, 60-105 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000806060, REGON 384474186, NIP 7792509532. Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: admin@nexhost.pl.

Cele przetwarzania danych:
a. świadczenia usług / wykonania umowy przez Administratora zgodnie z Regulaminem strony (art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
b. przesyłania zamówionych informacji handlowych na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
c. zapewnienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
d. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawy Ordynacja podatkowa, Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawy prawo przedsiębiorców i in. (art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o danych osobowych)
e. w celach dowodowych, na potrzeby wykazania faktów oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
f. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6. ust.1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)
Procesorami danych osobowych zebranych przez Administratora mogą być podmioty świadczące Administratorowi danych usługi doradcze, administracyjne, rachunkowe, marketingowe, prawne, informatyczne, ubezpieczeniowe, banki, pośrednicy finansowo-ubezpieczeniowi, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, izby rozliczeniowe i podmioty pośredniczące w rozliczeniach, audytorzy zewnętrzni, organy nadzoru, firmy trzecie świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania usługi np.: rejestratorzy domen i certyfikatów SSL.
Okres przetwarzania danych osobowych. To przez jaki czas Administrator może przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Administrator nie przetwarza danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych.

Dodatkowo Administrator informuje, że:
a. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
b. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
c. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy ich przetwarzania określają te przepisy;
d. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych to maksymalnie 10 lat.

Prawa użytkownika: Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, w razie ich niezgodności ze stanem rzeczywistym, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Posiadanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa.

Pliki Cookies: Administrator może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na jego stronach internetowych. Dane te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród danych cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania strony, te, które wprawdzie nie są niezbędne, ale ułatwiają korzystanie ze strony oraz cookies związanych z usługami podmiotów trzecich wykorzystywanych przez Administratora na stronie. Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.

Użytkownik może zablokować pliki cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej, ale niektóre funkcje oferowane przez strony Administratora mogą nie działać wtedy prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

Logi dostępowe: Administrator zbiera na własne potrzeby informacje dotyczące korzystania ze strony przez jej użytkowników oraz ich adresy IP – logi dostępowe. Informacje mogą być wykorzystywane: w analizą naruszeń bezpieczeństwa, w zarządzaniu stroną, w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, w celach statystycznych, np. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę.

Administrator informuje jednocześnie, że możemy zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika strony na żądanie uprawnionych do tego (w oparciu obowiązujące przepisy prawne) organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Profilowanie i automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Gromadzone przez Administratora informacje związane z korzystaniem przez użytkownika z jego stron internetowych mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Jednakże Administrator informuje, że:

– na potrzeby profilowania nie przetwarza żadnych szczególnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych),

– na potrzeby profilowania przetwarza z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji,

– profiluje w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających ze stron Administratora, produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się na jego stronach lub produktach do tych preferencji,

– profiluje w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

Zabezpieczenie danych

Każda usługa uruchamiana na serwerach Administratora jest zabezpieczana hasłem dostępu. W ten sposób dostęp do danych możliwy jest wyłącznie po prawidłowej autoryzacji. System loguje próby nieautoryzowanego dostępu do zasobów. Dzięki temu można zweryfikować, czy miało miejsce naruszenie zasad bezpieczeństwa.
Dane na serwerach Administratora podlegają cyklicznej archiwizacji (backup). Dostępne są kopie zapasowe plików z ostatnich kilku dni (do 7). Umożliwia to odtworzenie utraconych przypadkowo plików. Tworzenie kopii jest usługą wliczoną w cenę. Odzysk danych jednak jest już usługą dodatkowo płatną. Nadmieniamy, że archiwizacja prowadzona jest w sposób punktowy – o określonych godzinach. Jeżeli plik pojawił się na naszym serwerze pomiędzy dwoma sesjami backupu i został z niego usunięty – jego odzyskanie będzie nie możliwe.
Dane na serwerach Administratora są chronione programem antywirusowym oraz antyspamowym. Administrator dokłada wszelkich starań aby serwery były chronione na możliwie wysokim poziomie między innymi poprzez: regularnie dokonuje aktualizacji oprogramowania serwerów, monitorowanie działań na serwerach i ruchu do nich pod kątem podejrzanych zachowań.

Data aktualizacji polityki: 05.05.2021